Общи условия

Общи условия за организирано туристическо пътуване

 

I . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВИ УСЛУГИ И ЗАСТРАХОВАНЕ

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ   поема   задължението   да   подготви,   обезпечи   и   осъществи Туристическото пътуване  (ТП).  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  окаже  пълно  съдействие  на     ТУРОПЕРАТОРА, включително като представи  необходимите  документи за осъществяване на ТП.

2.  Лицето,  подписало  ДОТП,  представлява  интересите  на  всички  ПОТРЕБИТЕЛИ,  чиито  имена фигурират  в договора,  като  отговаря  за  техните лични  данни,  а  така  също  за изпълнение  на  всички задължения  по договора, както и  подпомага лицата  да окажат съдействие за провеждане на ТП.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото и задължението си да се запознае подробно с валутно-митническия режим и условията за напускане/влизане в Р. България.

4. За всички туристи по програми, които включват страни нечленуващи в ЕС, е нобходим задграничен паспорт  със срок на  валидност  не  по - малък  от 6  месеца  към  датата  на връщане от пътуването;

5. За туристи над 14 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС – лична карта;

6. За деца под 14 г. - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по- малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;

7.  За  деца  под  18  г.,  пътуващи  сами  или  с  единия  от  родителите   -  нотариално  заверена декларация  на български  език  от  двамата  родители,  че  са  съгласни  детето  им  да  пътува  в чужбина. Оригиналната декларация следва да се носи по време на екскурзията.

8.  Договор  за  организирано  пътуване  -  сключва  се  при  записване  за  определена програма, с която клиента е длъжен да се запознае предварително.

9. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.

10.  При  неизпълнение  на  условията  по  т.4  -  7,  агенцията  не  носи  отговорност  и  всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

11.  При  отказ  на  граничните  служби  да  допуснат  влизане  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

12.   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   със   съгласието   на   ТУРОПЕРАТОРА   може   да   прехвърли   правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по- късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването. В тези случаи се  скючва  нов  договор,  като  старият  се  анулира.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  дължи  на ТУРОПЕРАТОРА административна такса в размер на 5 % от стойността на пътуването.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля

пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

14. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 25 туриста.

15.  Крайният  срок  за  уведомяване  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  че  минималния  брой  участници не е набран, поради което пътуването се отменя, е 7 (седем) дни преди началната дата на пътуването.

16.    Когато    направи    значителна    промяна    в    някоя    от    съществените    клаузи    на    договора ТУРОПЕРАТОРЪТ  е  длъжен  да  уведоми  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  правата  му  по  чл.  35  от Закона за туризма.

17. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач при настъпване   на причини,  които  правят  невъзможно  или  нецелесъобразно  посоченият  в договора превозвач да изпълни задълженията си.

18.   ТА”Данна Холидейз” ЕООД   не   носи   отговорност   за   промени   в   часовете   на пътуването, закъснения, отмяна на полети, промени на полетно разписание по вина на авиопревозвача   или   лоши метеорологични  условия,  както и  когато са  налице форсмажорни обстоятелства.

19.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  не  носи  отговорност  за  промяна  в  работното  време  и  цените  на входните такси и билети за посещаваните по програмата туристическа обекти.

20.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  си  запазва  правото  да  промени  часа  на  тръгване  при  настъпване  на    други обективни  причини,  които  налагат  това, като  уведоми  своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

   21.   ТУРОПЕРАТОРЪТ   извършва   настаняването   в   съответното   превозно   средство   по реда   на записването.   Изключения   са   възможни   при   инвалиди,   бременни   жени,   с   оглед на възрастта, здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други подобни.

22. По правило настаняването в хотелите се извършва след 14 ч. в деня на пристигане, а  освобождаването на  хотелските  стаи  се  извършва  до  12  ч.  в  деня  на  заминаването. Когато  е  упоменато/  предплатено друго,  тези  часове се конкретизират  в съответната програма.

23.   За   изчезването   на   ценни   вещи,   пари   и   други   предмети   от   хотелските   стаи ТА”Данна Холидейз” не  носи  отговорност.  В  такива  случаи  туристите  е  необходимо  да предявят претенциите си на място към съответните лица.

24. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени хотелът с друг от същата или по-висока категория, когато обективни обстоятелства налагат това.

25.   ТУРОПЕРАТОРЪТ   носи   отговорност   само   за   услуги   закупени   от   него   или   от   негов представител.

26.  Застрахователят,  с  който  ТУРОПЕРАТОРЪТ  е  сключил  застрахователен  договор  по чл.  42  от Закона  за  туризма,  е  "Групама Застарховане" ЕАД.

27. Информация за сключената задължителна затраховка Медицински разходи при болест и злополука на туриста”  за  пътувания  извън  страната  се  съдържа  в  застрахователната  полица  или  в  офиса  на ТУРОПЕРАТОРА.

28. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени или прекрати ТП, при възникване на форсмажорни обстоятелства или явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или   неговите   контрагенти   при   добросъвестно   изпълнение   на   техните   задължения,   като   стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, епидемии, гранични неуредици и др.

29.  При  непристойно  поведение  от  страна  на  туристите  по  време  на  пътуването,  което  пречи  на

останалите туристи и на нормалното провеждане на програмата, туроператорът има право да анулира пътуването на съответния турист с такова поведение без да дължи неустойки по сключения договор.

30.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  си  запазва  правото  да  прави  промени  в  последователноста  на изпълнение на програмата.

31.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  се   задължава   да   изплати  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сума,   равностойна на възстановената от партниращия контрагент (туроператор, хотелиер, превозвач и т.н.) в 10 дневен срок от получаването й.

32.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  не  отговаря  за  багажа  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  (изчезване,  загубване, повреждане и  т.н.),  нито  за  неговото  съдържание,  както  и  не  компенсира  стойността  на услугите, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT е могъл, но не се е възползвал.

33. Представителите на ТАДанна Холидейз”, които Ви придружават, не са лицензирани екскурзоводи. Техните  ангажименти  са  организационни  -  да  следят  за  изпълнението  на програмата  от  страна  на нашите   партньори,   да   решават   съвместно   с   тях   възникнали проблемни   казуси   и   да   улесняват комуникацията  и  координацията  между Вас  - нашите туристи и представителите на фирмата партньор.

34.  Посочените телефони  са  за  спешни  случаи  и  следва да бъдат  ползвани  само  за такива.

35. Данна Холидейз предлага  застраховка Медицинска  помощ  при  пътуване  в  чужбина”  с начално покритие  2000  евро  към  ЗК Уника”. За  по-  високо  покритие  се  доплаща  съответната сума.   Застраховката   е задължителна според Закона за туризма, като може да се застраховате в агенцията или да изпратите валидна застрахователна полица, сключена с желана от Вас застрахователна компания, до 7 дни преди отпътуване.

 

II.СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА:

1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и 50 % за самолетните   пътувания.

Резервация се прави само след заплащане на капарото.

1.1. Остатъкът в размер на 70 % или 50% /или съответния неизплатен процент в зависимост от плащането по т. 1.1., съобразно условията на конкретната програма/ се заплаща 14 работни дни преди датата на

отпътуване. При закупване на екскурзия с ваучери за колективно пазаруване, остатъкът от общата сума

трябва да бъде заплатен до 1 месец преди датата на отпътуване.

1.2 В случай, че сумата по т. 1.1. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се анулира и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.

 

III. АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ

1. Крайният срок при автобусни програми, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже от договора

(анулация) без да дължи неустойка, е 90 дни преди датата на пътуването.

1.1 При анулация на самолетни програми с издаден самолетен или фериботен билет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

дължи неустойка в размер на 100 % от стойността на билета.

  1.2 При анулация по “Ранни записвания и “Промоции”, се спазват условията на в конкрeтната оферта .

2. При анулация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след срока по т.1., той дължи на туроператора неустойка в размер на:

2.1 Ако направената анулация е от 90 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 15 % от цената на пътуването.

2.2 Ако направената анулация е от 29 до 16 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 30% от цената на пътуването.

2.3 Ако направената анулация е от 15 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от цената на пътуването.

2.4 Ако направената анулация е 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.

2.5 При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 2.1., 2.2. и 2.3.

2.6 При закупуване на туристически услуги с промоционален ваучер или талон и отказ за пътуване от страна на туриста, не е възможна анулация и възстановяване на сумата.

2.7 Туроператорът има право да анулира договора при липса на плащане от страна на сайта за колективно пазаруване или на доплащане от страна на клиента.

2.8 Неявяването на туристите в деня и в часа на отпътуване, както и на определените срещи по време на програмата, се счита за анулация и отказ от пътуването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предтсвляваните от него лица. Агенцията не носи отговорност и не възстановява вече заплатените суми.

2.9 При промяна на първоначално заявената дата на отпуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи неутойка според анулационните срокове в т.2.

3. ТА”Данна Холидез” може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи  ТУРОПЕРАТОРЪТ  не  носи  отговорност  за  неизпълнението  на  Договора  като  връща  на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки,  глоба  за  върнати  билети,  визови  такси  и  други/.  Извършените  фактически  разходи  се

удостоверяват с надлежно оформени документи.

 

IV. РЕКЛАМАЦИИ

1.  В  случай  на  неточно  изпълнение  на  договора,  установено  по  време  на  пътуването  или  престоя,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT   е   длъжен   незабавно   да  уведоми   и   запознае  ТУРОПЕРАТОРA   и/или   неговия представител (контрагента) с възникналия проблем.

2. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен вид в офиса на ТАДанна Холидейз ЕООД  до  7  дни  след  завършване  на  пътуването.  Получената  рекламация  се  разглежда  от ТУРОПЕРАТОРА в едномесечен срок.

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона  за  задълженията  и  договорите  и  останалото  действащо  законодателство  на  Р.  България. Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

3.     Допълнителни     изисквания     от     страна     на     клиентите,     изпълними     при     възможност:

……………………………………………………………………………………………….

4. ТУРОПЕРАТОРЪТ  може да промени цената с не повече от 5% при срок в цената на горивата с минимум  20%  между  датата  на  записване  и  датата  на  отпътуване.  ТУРОПЕРАТОРЪТ  е  длъжен  да уведоми клиентите за промяната до 3 дни преди отпътуване.

5. Неразделна част от този договор е:

5.1 Пълна прогарама на пътуването.

 

ТУРОПЕРАТОР:                                                                               ВЪЗЛОЖИТЕЛ: